زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ رﻗﯿﺒﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟
شنبه 19 خرداد 1397 ساعت 01:02 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷــﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ دو ﺳــﺒﮏ ﭼﯿﺮه دﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ- در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻣﺮى اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ! و اﻏﻠﺐ ﺑﺮاى رﻗﺎﺑﺖ، ﺿﺮورى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارى ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﻨﯿﺪ!
ﮐﻦ ﺗﺎﻣﭙﺴــﻮن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﮐﺘﺎﺑﻰ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎى ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى و رﻗﺎﺑﺖ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ" و ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪى آﻧﺮا در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. او ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﻋﻤﺪه اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد:
 رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎى ﻣﺤﯿﻄﻰ  Eco Competitions
 ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﺎى داراى ﺗﻨﺶ Edgy Collaborations
و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اﯾﺪه اﺻﻠﻰ، ﻣﺪل ﻫﺎى ﻧﻘﺶ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى و راﻫﮑﺎرﻫﺎى اﺻﻠﻰ را ﮐﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ:می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات