زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن
جمعه 29 تیر 1397 ساعت 03:21 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ دوره ﻓﺘﺮت ﮐﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﯾﺎ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﺎم رواﺑﻂ ﮐﺎری ﻗﺒﻞ را ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻋﺪه و ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺷــﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در وﺿﻌﯿﺖ رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﻓﻘﺪان ﻫﻨﺠﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی را ﻣﻼك و ﻣﺒﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸــﺎء ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮرات و ﺑﺮداﺷــﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد از روﺣﯿﺎت، دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان آﯾﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ:
 ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧــﻮد را در آﯾﻨﺪه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻗﺪاﻣﺎت از ﻃﺮح اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ ﺗﺎ ﺣﺒــﺲ ﯾﺎ ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت درون ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑﺎران و رﻗﺒﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت در دوره ﻓﺘﺮت را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﯾﺎ ﺳــﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸــﺮوع از اﻣﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
 ﮔﺮوﻫــﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺼﻮری ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺪﯾﺮان آﯾﻨﺪه دارﻧــﺪ، ﮐﻨــﺞ ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺰﯾﺪه، اﻧﺰوا و ﮔﻮﺷــﻪ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸــﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﮔــﺮوه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﮑــﺮ اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑــﺎ ﺗﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤــﮑﺎران ﻣﺪﯾــﺮان آﯾﻨﺪه ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و دوﺳــﺘﯽ و رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﮔﺮوﻫــﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﯾﻨــﺪه را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، راه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤــﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﮐﻪ در ﻓﻘﺪان ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ در ﺳــﺎزﻣﺎن رخ ﻣﯽ دﻫــﺪ، ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳــﺎزﻣﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫــﺪ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮﺗﻨﺶ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ، ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﻼء ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴــﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸــﺪاوری از ﺧﻮد و ﺧﻂ ﻣﺸــﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺷﺪﯾﺪ و ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﮐــﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع و ﺗﺼﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از رواﺑﻂ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻣﺤﯿﻂ را 
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ)می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic