زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ؟
چهارشنبه 17 مرداد 1397 ساعت 09:36 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ را ﻣﻰ ﺗﻮان رﻫﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻓﻰ ﺷــﺎپ و ﻗﻬﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، داﻧﺴــﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪى ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ  21366ﺷﻌﺒﻪ در ﺑﯿﺶ از  60ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﻫﻮارد ﺷﻮﻟﺘﺰ، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، را ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪى ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 آﻏﺎز ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎﺳﻰ ﮐﻮﭼﮏ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪرﯾﺠﻰ: اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﮐﻪ در ﺳــﺎل  1971در ﺳﯿﺎﺗﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ داﻧﻪ ﻫﺎى ﻗﻬﻮه را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻰ رﺳــﺎﻧﺪ. ﻫﻮارد ﺷﻮﻟﺘﺰ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ را در ﺣﺎﻟﻰ در ﺳﺎل  1987ﺧﺮﯾﺪارى ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  6ﻓﺮوﺷﮕﺎه داﺷﺖ. ﭘﺲ از آن، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
 رﻫﺒﺮى اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ: ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻮارد ﺷــﻮﻟﺘﺰ ﻫﻤﻮاره ﻫﺴــﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰى رﻫﺒﺮى ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷــﻮﻟﺘﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن در ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﺎﻣﻼً دوﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪه اﺳــﺖ. از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷــﻰ ﺳﺎزى و آﮔﺎه ﺳﺎزى ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳــﺰاﯾﻰ در ﺟﺬب ﻣﺸــﺘﺮى وﻓﺎدار ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 داﺷـﺘﻦ ﻣﺪل ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه ورى: ﻣﺪل ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺷــﻌﺒﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻬﺮه ورى ﻧﯿﺰ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ. ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 ﻣﺸـﺘﺮى ﻣﺪارى: ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺷــﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى اﺳــﺖ" آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ 
در ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد:
اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮى از ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه راﺿﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮى ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮى در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً راﺿﻰ ﺷﻮد.ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮاى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺟﺎﯾﺰه و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اى ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺮﻧﺪ اﺳـﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﻧﯿﺮوى ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﺪل ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر آن: ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷــﺮﮐﺎى اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪارن ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﺎم، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎى درﻣﺎﻧﻰ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. از ﺳــﻮى دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷــﻐﻠﻰ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳــﺘﺮس ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﺳــﺎﻟﻰ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮى ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد.
 اراﺋـﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎى اﺳـﺘﺎﻧﺪارد: اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎى اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮرى در ﮐﻼس و ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ ﻋﻤﻠﻰ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮوﺷــﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﻰ از رﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ اﺳﺖ.
 ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻄﻰ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ: ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اى را در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﻰ ﮔﺬارد.
 ﻧﻮآورى و ﻣﺸﺎرﮐﺖ: اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ، ﻃﺮح ﻫﺎى ﻣﮑﻤﻞ، ﻧﻮآورى و ... از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸــﺒﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺟﺮاى ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ در ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎى اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اى را ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 اﺳـﺘﻔﺎده از زﻧﺠﯿـﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮﺧـﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ: زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺸــﺒﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨــﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑــﻪ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎى زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﮑــﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ اﺳﺖ.
 اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ: اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺧﻮد از اﺑﺰارﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﯾﻤﯿﻠﻰ، ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاران و ... اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮑﺎﺗﻰ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷــﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺑﺎ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن وﻓــﺎدار و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﻧﯿــﺰ ﯾﮑﻰ از رﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎى ﻣﻌﻘﻮﻻﻧــﻪ ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى اﺣﺴﺎﺳــﻰ 
ﻣﺸﺘﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic