زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
7 ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮاى اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه
چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 07:41 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺳــﻨﺘﻰ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﺎزﻫﺎ در دو ﺳــﻄﺢ ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸــﻮر ﭘﺮوژه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿــﺪ. ﻧﯿﺎزﻫﺎى دﻗﯿﻖ در ﻃﻰ ﯾﮏ ﻓﺎز ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ راه ﺣﻞ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑــﺮاى ﺟﻤــﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﺗــﻮان  4ﻣﺮﺣﻠــﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ: اﺳﺘﺨﺮاج، ﻣﻌﺘﺒﺮﺳﺎزى، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت، و ﺗﺄﯾﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳــﺘﺨﺮاج، ﺟﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻى ﭘﺮوژه، ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﺑﺮاى اﺳــﺘﺨﺮاج ﻧﯿﺎزﻫﺎى دﻗﯿﻖ، ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ را ﻣﻄــﺮح ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﻫﺎ ﮔﻮش دﻫــﺪ. ﺟﻤﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫــﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اﺣﺘﻤــﺎﻻً ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳــﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﺧﻮد از ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
 ﻣﺼﺎﺣﺒـﻪ ﻫﺎى ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ: راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه، آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ.
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ: ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻰ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﯿﺎز دارد و رﺳﻤﻰ ﺗﺮ اﺳﺖ.
 ﺟﻠﺴـﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷـﺪه: در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت، ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮى را ﺑﺮاى ﻫﺪﻓﻰ ﻣﺸــﺘﺮك ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﻰ آورﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳــﻌﻰ دارﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اىﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺟﻠﺴـﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸـﺘﺮك )JAD(: ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻰ اﺳــﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻧﻮﻋﺎً ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺟﻠﺴﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد، در ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫــﺎ از ذى ﻧﻔﻌﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎى دور ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﻰ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه دارﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﺎزى: در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺪرن، ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى اوﻟﯿﻪ اى را ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاى ﺳــﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﯿﺪ و او ﻧﯿﺎزﻫﺎى دﯾﮕﺮى را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﺪل را اﺻﻼح ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اى ﺗﮑﺮار ﻣﻰ ﺷﻮد.
 زﯾـﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ اﻃﺮاﻓﯿﺎن: ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد، ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ روال ﺧﺎﺻﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮى ﮐﻠﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات