زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
در ﺳﺎل 8102 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟
شنبه 26 آبان 1397 ساعت 03:48 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻰ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرى داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ، و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ، ﺑﺪون درﺟﻪ اى از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ.
ﻋﻠﻢ، در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ درس ﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰ دﻫﺪ. در ﺳــﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ، ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى را ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳــﻰ ﻓــﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧــﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ- ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐــﺮم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ- آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺮم، ﺧﻮد را درون ﻗﻔﺴﻰ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﯿﻠﻪ ﻣﻰ ﭘﯿﭽﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑﺎل ﻫﺎﯾﻰ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎى آن رﺷﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ ﮐﺮدم.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب درﺳــﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳــﺖ: ﮐﺮم ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻮد، آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯾﻰ ﺗﺮﺷــﺢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ را ﻫﻀﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺎده ﻟﺰج ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﻓﻬﻤﯿــﺪن اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻘــﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻟﺰج ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، دﺷﻮار اﺳــﺖ. ﻗﺒﻼً داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻰ، ﭘﯿﻠﻪ ﻫــﺎ را ﺑﺮش ﻣﻰ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ، ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ. داﻧﺴــﺘﻪ ﻫﺎى اﯾﺸــﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮى ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از زﻣﺎن ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷــﺪ. اﺧﯿﺮاً داﻧﺸــﻤﻨﺪان از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮو CT اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷــﻌﻪ اﯾﮑﺲ از زواﯾﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﻰ از ﺷــﻔﯿﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳــﭙﺲ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳــﻪ ﺑﻌﺪى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ دﮔﺮدﯾﺴــﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش، ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﻰ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐــﺮم، ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻰ رود. ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﺷﮑﺴــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﺗﻨﻔﺴﻰ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎى درون ﻣﺎﯾﻊ، دﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﻰ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﺎل ﻫﺎ را ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﺮه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﻘﻂ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺎده ﻟﺰج را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎى آﻧﺮا ﻓﺸــﺎر دﻫﯿﺪ، ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪن، ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺴــﻢ ﺑﻌﺪى ﺣﺸــﺮه را ﺑﺴﺎزﻧﺪ، از آن آوﯾﺰان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸــﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮرون ﻫﺎى ذﺧﯿﺮه ﺳــﺎزى ﺣﺎﻓﻈﻪ، در درون ﻣﺎده ﻟﺰج، دﺳــﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ و ﺑﺨــﺶ ﻫﺎﯾﻰ از ﻣﻐﺰ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺮم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﺎ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮى ﺧﺎص، آزار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت اﯾﺠﺎد ﺷــﻮد، ﺣﺸــﺮه ﭘﺲ از دﮔﺮدﯾﺴــﻰ ﻫﻢ از آن ﺑــﻮ دورى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ، ﯾﻌﻨﻰ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ، آﺳﯿﺐ ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ را ﮐﻪ ﮐﺮم ﺑﻮده، ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻰ آورد.
درﺳﻰ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺐ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﮑﺮر در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد، ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴــﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮐﺎﻣﻼً وﯾﺮان ﮐﻨﯿﻢ. در واﻗــﻊ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺎﯾــﺪ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ رﺷــﺪ دﻫﯿﻢ، و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸــﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ. دﺷــﻮارى ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻰ آورﯾﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic