زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
نرم افزار msp چیست⁉️
چهارشنبه 29 شهریور 1396 ساعت 10:43 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
نرم افزار msp چیست⁉️

نرم افزار MSP محصول شركت مایكرو سافت است كه برای كنترل و مدیریت و زمانبندی پروژه ها به كار می رود.
این نرم افزار؛ مدیریت تمام مراحل یك پروژه از برنامه‌ریزی تا تكمیل و انتقال گزارش‌های نهایی را در بر می گیرد.
نرم افزار MSP ابزاری ارزشمند برای سازماندهی طرح ها، زمان بندی كارها، اختصاص منابع و هزینه‌ كارها، تنظیم طرح برای برآورد كردن محدودیت ها و آماده كردن گزارش ها برای انتقال طرح نهایی به همه كسانی كه باید طرح مورد نظر را اجرا كنند است.
تعداد پروژه های قابل بازیابی در این نرم افزار 20 است.
حداکثر سطوح زیر پروژه در این نرم افزار 10 است.
حداکثر تعدادفعالیت های هر پروژه 9999 فعالیت است.
حداکثر تعدادمنابع هر پروژه 9999 است.
تاریخ های تقویمی دارد.
امکان چاپ تقویم کامل پروژه وجود دارد.
قابلیت رسم نمودار شبکه را دارد.
قابلیت رسم نمودار گانت را دارد.
قابلیت ارائه شبکه های دارای زمان احتمالی را دارد.
قابلیت گزارش هزینه دارد.
قابلیت تخصیص منابع دارد.
قابلیت به هنگام سازی با استفاده از سیستم کمکی را دارد.
امکان پی گیری پروژه بر مبنای کار انجام شده وجود دارد.
قابلیت برنامه سازی دارد.
پشتیبانی نرم افزار EXCEL را دارد.
پشتیبانی پست الکترونیکی را دارد.
می توان از کلمه عبور برا ی حفاظت از دسترسی استفاده نمود.

بعد از آغاز پروژه برای كارهای در دست اقدام، به شرح زیر می‌توان از این نرم افزار بهره جست:

• كنترل عملكرد واقعی 
• برنامه‌ریزی روی جدول زمانی پروژه 
• اصلاح طرح برای روبرویی با احتمالات 
• ارایه گزارش‌، در نتیجه مطلوبخروجی های مایکروسافت پروجکت msp
جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 10:39 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
خروجی های msp :

1.ایجاد یک ساختار شکست قوی برای اجرای پروژه
2.تدوین وارایه برنامه کامل زمانبندی  پروژه
3.مشخص نمودن روابط مابین فعالیت های اجرایی پروژه
4.مشخص نمودن مدت زمان اجرای هر فعالیت اجرایی
5.مشخص نمودن زمان دقیق پایان پروژه
6.مشخص نمودن منابع مورد نیاز برای هر فعالیت اجرایی
7.تعیین دقیق تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پروژه
8.تعیین دقیق مقدار مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای انجام پروژه در طول مدت اجرا
9.پیش بینی هزینه های پروژه
10.برآورد دقیق مالی پروژه
11.مشخص کردن مسیر بحرانی پروژه
12.مشخص نمودن درصد پیشرفت های پروژه در فواصل زمانی گوناگون اعم از هفتگی – ماهیانه – سالیانه
13.مشخص نمودن سود ده یا زیان ده بودن پروژه با استفاده از تحلیل ارزش های کسب شده
14.مشخص نمودن بودجه لازم برای انجام پروژه در فواصل زمانی مختلف
15.ارایه گزارشات دقیق وکلیدی از روند اجرای پروژه بصورت روزانه – هفتگی – ماهیانه – سالیانه
11 ﻋﺎدت اﻓﺮادى ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮى ﻗﻮى ﻫﺴﺘﻨﺪ
جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 07:49 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﻰ ﻣﻰ رﺳــﯿﻢ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮى ﻣﺎ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﯾﮏ دوﺳــﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﭘﺮدردﺳﺮ ﻧﺼﯿﺒﻤﺎن ﺷﻮد، ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺎرى ﺑﺮﺳﯿﻢ، ﯾﺎ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ دﺷﻮار ﺑﺸﻮﯾﻢ.
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ:
ﻗﻮى ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮑﻰ ﺗﺎزه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ،
و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.
آﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﻗﻮى ﺑﻮدن از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮى، دﺷﻮار اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﯾﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺎﻟﺐ و اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺴﻮراﻧﻪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺛُﺒﺎت، ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺟﺮأت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮى، آﻧﻬﺎ را دارﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮى ﻗﻮى، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻰ ﺳــﺎزﻧﺪ، ﺑﺴــﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ. اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1914ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن ﺑﻪ ﮐﻠﻰ ﺳﻮﺧﺖ، و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎى اوﻟﯿﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ، و  23ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪ، واﮐﻨﺶ ادﯾﺴﻮن ﺳﺎده ﺑﻮد؛ او ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺎ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ. ﺣﺎﻻ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ".
واﮐﻨﺶ ادﯾﺴﻮن، ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮى اﺳﺖ- دﯾﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، و اﻗﺪام در زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ، ﺗﻠﺦ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ.
ﻋﺎدت ﻫﺎﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮى ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ. در واﻗﻊ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى اﻓﺮاد داراى ﻗﺪرت ﻓﮑﺮى، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد:
داراى ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ.
ﻧﻪ" ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎى آزاردﻫﻨﺪه اﻓﺮاد ﭘﺮدردﺳﺮ را ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ را ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ. ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ورزش ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﺑﻨﺪ.
ﺑﻰ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
5 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه
جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 07:45 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
اﮔــﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻰ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾــﺪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﻣﺤﺪوده را ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺣﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﺪ: آه، ﻧﻪ. اﯾﻦ ﯾﻌﻨﻰ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰى را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.". اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴــﺖ. ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه اى ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮى در ﻣﺤﺪوده رخ داده اﺳــﺖ و آن ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
 ﻣﺤـﺪوده را ﺑـﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ و اﮐﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿـﺪ. ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﺪوده داراى ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ:
     - اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ: آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
     - ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ: اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ درون ﻣﺤﺪوده و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﺎرج از آن ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.
     - ﻧﯿﺎزﻫﺎ: آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﻻزم اﺳﺖ.
 ﺑـﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤـﺪوده، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻓــﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﭘــﺮوژه، ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤــﺪوده ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﻰ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺪوده را ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ.
 ﻣﻄﻤﺌـﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﭘـﺮوژه و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺗﻐﯿﯿـﺮ، آﮔﺎﻫﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻗﺘﻰ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳــﺘﻰ ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪوده درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ، ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻣﻰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤــﺎل زﯾﺎد آﻧﺮا ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮد، زﯾﺮا ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮﺟﻪ دارد. ﺣﺎﻣﯿﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻤﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد و اﯾﻦ، ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﻏﺎﻟﺒﺎً رﯾﺴــﮏ ﭘﺮوژه را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﻫﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮاى ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﻰ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪى، آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿـﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮى رخ ﻣﻰ دﻫﺪ، ﻣﺪﯾﺮ و ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه، آﻧﺮا ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ؛ و اﯾﻦ، ﻧﺸــﺎﻧﻪ اى از ﺧﺰش ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ. اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﻰ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﻰ داﻧﯿﻢ و ﯾﺎ ﭼﻮن ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى ارزﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺄﯾﯿﺪ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎده ﺗﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﻗﻼم ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﯾــﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻣﻰ دﻫﺪ، ﺣﺘﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪوده اى ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اى ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻰ دﻫﯿﺪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ اى وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﻢ؟
جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 07:41 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
 آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى آﻧﺎن: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﺑﻪ روز و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﺑﻰ ﺷﮏ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﻰ در آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ارﺗﻘﺎى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن: ﺑﺮاى ارﺗﻘﺎى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن، ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﻰ، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 دﺳـﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺴـﺐ وﮐﺎر: داﺷﺘﻦ اﯾﺪه و ﻧﻮآورى در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫــﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد رخ ﻧﻤﯽ دﻫــﺪ؛ ﻻزﻣﻪ اﯾﺪه ﭘﺮدازى، ﺧﻮدﺑﺎورى در ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﻣﺘﻔﮑﺮ: ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮑﻰ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ، اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ورى ﮐﺎرﮐﻨﺎن: ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﮔﺎه و اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 اﻓﺰاﯾـﺶ ﺑﺎزدﻫـﻰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ روز ﻣﺪﯾﺮﯾﺘـﻰ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﺑﻪ روز در ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﻰ، اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﯿﺒﺎﻧﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. 


 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو