زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎن ﺑﺪن
جمعه 12 آبان 1396 ساعت 03:38 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ. اﻃﻮارﻫﺎ، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه و ژﺳﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش و اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﮔﺎﻫﯽ زﺑﺎن ﺑﺪن" ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷــﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻣﺸﺨﺼﺎً از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷــﺎرات ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﻂ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳــﺖ و ﭘــﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎره اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ. وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، از آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، دﺳــﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫــﺎی آﻧﺎن آراﻣﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳــﺖ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﻓــﺮادی در ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ژﺳــﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺸــﮏ ﺗﺮ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﺼﺎ ﻗﻮرت داده ﺗﺮ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ راﺣﺖ ﺑﺪن ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪ و دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
از دﯾﮕــﺮ وﺟﻮه ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﯽ، ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ، ﺷــﮕﻔﺘﯽ، ﺗﺮس، ﺧﺸــﻢ و ﺑﯿﺰاری را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷــﺘﻪ، در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﯾﮑﺴــﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در واﻗــﻊ ﺣﺎﻟــﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه، و ﺣــﺮﮐﺎت و ﺣﺎﻻت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻃــﻮر داﺋﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎﻧﯽ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻬﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺗﻌﺠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺤﺒﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه، اﺷﺎرات ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن، ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﻬﺰاء ﯾﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺠﺐ در ﭼﻬﺮه ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.ﻋﻼﺋﻢ ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸــﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﭘﺎ، ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻦ در اﺗﺎق ﯾﺎ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از آﻧﺠــﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﺮای درك ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ. اوﻗﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾــﻼت ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧــﻪ در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﺎ ﺣﺘﯽ از ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری آﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺷــﻮﯾﻢ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣــﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾــﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ. ﻣــﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺗــﻼش دارﯾﻢ ﺑــﺮوز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی دروﻏﯿﻦ اﺳﺘﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اى از ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی را ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺗﻔﺴــﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﺪن، ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم در ﮔﻮش ﮐﺮدن اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ آﯾﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در درك اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد. ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸــﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر، در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫــﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری، ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن، ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ و آﺷــﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ درك ﺧﻮد را از زﺑﺎن ﺑﺪن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ)ویژگی های یک ارتباط کاری خوب
یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 12:08 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ویژگی های یک ارتباط کاری خوب

ویژگی های متعددی یک رابطه کاری خوب و سالم را شکل می دهد:

    اعتماد: این، پایه و اساس هر رابطه خوب است. هنگامی که به تیم و همکاران خود اعتماد داشته باشید، پیوندی قدرتمند را تشکیل می دهید که به شما کمک می کند تا بسیار مؤثرتر کار کنید و ارتباط برقرار نمایید.

    احترام متقابل: احترام متقابل میان شما و همکارانتان باعث می شود که برای ایده ها و تلاش های یکدیگر، به صورت متقابل، ارزش قائل شوید. در نتیجه، خواهید توانست راه حل هایی مبتنی بر بینش، خرد و خلاقیت جمعی ایجاد کنید.

    بافکر بودن: افراد بافکر، مسئولیت سخنان و اعمال خود را می پذیرند. آنها مراقبند و به آنچه می گویند، دقت می کنند و اجازه نمی دهند که احساسات منفی آنها، اطرافیانشان را تحت تأثیر قرار دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    استقبال از تفاوت ها: کسانی که روابط خوبی با دیگران دارند، نه تنها افراد و عقاید متفاوت را می پذیرند، بلکه از آنها استقبال هم می کنند.

    ارتباطات باز: شما در تمامی طول روز، به روشهای مختلف، با دیگران در ارتباط هستید. هر چه ارتباط شما با اطرافیانتان بهتر و مؤثرتر باشد، روابط شما غنی تر خواهد بود. تمامی روابط خوب، به ارتباطات باز و صادقانه بستگی دارد.ویژگی های یک ارتباط کاری خوب
یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 12:08 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ویژگی های یک ارتباط کاری خوب

ویژگی های متعددی یک رابطه کاری خوب و سالم را شکل می دهد:

    اعتماد: این، پایه و اساس هر رابطه خوب است. هنگامی که به تیم و همکاران خود اعتماد داشته باشید، پیوندی قدرتمند را تشکیل می دهید که به شما کمک می کند تا بسیار مؤثرتر کار کنید و ارتباط برقرار نمایید.

    احترام متقابل: احترام متقابل میان شما و همکارانتان باعث می شود که برای ایده ها و تلاش های یکدیگر، به صورت متقابل، ارزش قائل شوید. در نتیجه، خواهید توانست راه حل هایی مبتنی بر بینش، خرد و خلاقیت جمعی ایجاد کنید.

    بافکر بودن: افراد بافکر، مسئولیت سخنان و اعمال خود را می پذیرند. آنها مراقبند و به آنچه می گویند، دقت می کنند و اجازه نمی دهند که احساسات منفی آنها، اطرافیانشان را تحت تأثیر قرار دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    استقبال از تفاوت ها: کسانی که روابط خوبی با دیگران دارند، نه تنها افراد و عقاید متفاوت را می پذیرند، بلکه از آنها استقبال هم می کنند.

    ارتباطات باز: شما در تمامی طول روز، به روشهای مختلف، با دیگران در ارتباط هستید. هر چه ارتباط شما با اطرافیانتان بهتر و مؤثرتر باشد، روابط شما غنی تر خواهد بود. تمامی روابط خوب، به ارتباطات باز و صادقانه بستگی دارد.ویژگی های یک ارتباط کاری خوب
یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 12:08 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ویژگی های یک ارتباط کاری خوب

ویژگی های متعددی یک رابطه کاری خوب و سالم را شکل می دهد:

    اعتماد: این، پایه و اساس هر رابطه خوب است. هنگامی که به تیم و همکاران خود اعتماد داشته باشید، پیوندی قدرتمند را تشکیل می دهید که به شما کمک می کند تا بسیار مؤثرتر کار کنید و ارتباط برقرار نمایید.

    احترام متقابل: احترام متقابل میان شما و همکارانتان باعث می شود که برای ایده ها و تلاش های یکدیگر، به صورت متقابل، ارزش قائل شوید. در نتیجه، خواهید توانست راه حل هایی مبتنی بر بینش، خرد و خلاقیت جمعی ایجاد کنید.

    بافکر بودن: افراد بافکر، مسئولیت سخنان و اعمال خود را می پذیرند. آنها مراقبند و به آنچه می گویند، دقت می کنند و اجازه نمی دهند که احساسات منفی آنها، اطرافیانشان را تحت تأثیر قرار دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    استقبال از تفاوت ها: کسانی که روابط خوبی با دیگران دارند، نه تنها افراد و عقاید متفاوت را می پذیرند، بلکه از آنها استقبال هم می کنند.

    ارتباطات باز: شما در تمامی طول روز، به روشهای مختلف، با دیگران در ارتباط هستید. هر چه ارتباط شما با اطرافیانتان بهتر و مؤثرتر باشد، روابط شما غنی تر خواهد بود. تمامی روابط خوب، به ارتباطات باز و صادقانه بستگی دارد.

مرتبط با:


حل تضادها با رویکرد ارتباطی مبتنی بر علایق (IBR)
دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 10:52 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
حل تضادها با رویکرد ارتباطی مبتنی بر علایق (IBR)

هنگامی که تضادی بروز می کند، به سادگی ممکن است افراد از موقعیت خود پا را فراتر بگذارند، از کوره در بروند، صداها بالا برود، و زبان بدن حالت تدافعی یا تهاجمی پیدا کند. شما می توانید با استفاده از رویکرد IBR از تمامی این موارد، پرهیز کنید. بدین منظور مراحل زیر را دنبال نمایید:

    مطمئن شوید که روابط خوب، یک اولویت است. با طرف مقابل، محترمانه رفتار کنید. تمام تلاش خود را بکنید که مؤدب باشید، و در مورد مسائل به صورت سازنده به بحث بپردازید.

    حساب افراد را از مشکلات جدا کنید. به یاد داشته باشید که در بسیاری از موارد، "مشکل" طرف مقابل نیست- اختلافات می تواند ناشی از مواضع متضاد باشد.

    به علایق و منافع مختلف با دقت گوش کنید. اگر سعی کنید که دیدگاه های افراد را درک نمایید، بهتر در خواهید یافت که چرا چنین موضعی را اتخاذ کرده اند.

    ابتدا گوش کنید، بعد سخن بگویید. باید قبل از آنکه از موضع خود دفاع کنید، به آنچه طرف مقابل می گوید، گوش فرا دهید. ممکن است طرف مقابل چیزی بگوید که ذهنیت شما را تغییر دهد.

    "حقایق" را تنظیم کنید. بر اساس حقایق قابل مشاهده، که ممکن است بر تصمیم هر دوی شما مؤثر باشد، تصمیم بگیرید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    گزینه ها را با هم جستجو کنید. در مورد ایده ای که ممکن است در یک موضع سوم وجود داشته باشد و به طور مشترک به آن برسید، ذهنیتی باز داشته باشید.


 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو