زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 12:20 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ﭼﺮا اﻃﻼﻋــﺎت اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ؟ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻗﺪرت اﺳــﺖ"، اﻃﻼﻋﺎت، ﻗﻠــﺐ و روح ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘــﺮوژه ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. اﻃﻼﻋــﺎت در ﻗﺎﻟﺐ درﺧﻮاﺳــﺖ ﻫــﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، رﯾﺴــﮏ ﻫﺎ، ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و ﺧﯿﻠﻰ ﭼﯿﺰﻫﺎى دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎت، در ﭼﻪ ﺳــﻄﺤﻰ و از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷــﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮى ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز، اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎزد. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪى ﺑــﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳــﺖ؛ اﻣﺎ ﭼــﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺣﯿﺎﺗﻰ اﺳــﺖ و ﺑﺮاى ﭼﻪ ﮐﺴﻰ؟ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾــﺪ ﮐﻠﻰ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ: اﯾﻦ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿــﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐــﺪام ﭘﺮوژه ﻫــﺎ در ﺧﻄﺮﻧﺪ، ﮐﺪام ﭘــﺮوژه ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺿﺮورى اﺳﺖ. در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎدى، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، و ﻫﻤﮑﺎرى.

 ﺑﻮدﺟـﻪ: اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه را ﭘﯿﮕﯿﺮى ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﻰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺷــﺎﻣﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺐ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﻨﺎﺑـﻊ: ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺑــﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫــﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎى ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ. داﺷــﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ، و ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﺑﺎر ﮐﺎرى و ﻇﺮﻓﯿﺖ، اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑــﻊ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫــﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻰ ﺳﺎزد.
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ: اﻣــﺮوزه ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴــﮏ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ آﻧﻬــﺎ را ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻞ رﯾﺴــﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن، اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺳﺮﯾﻊ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
 ﻫﻤـﮑﺎرى: ﻫﻤﮑﺎرى، ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﮔﺴــﺘﺮده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻨﺒﻪ ﻫــﺎى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻫﻤــﮑﺎرى و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺆﺛﺮ، از ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﺰارﻫﺎى در دﺳــﺘﺮس، ﺑﺮاى ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از اﻋﻀﺎى ﺗﯿــﻢ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷــﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ، ﺣﻞ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗــﺮ، و ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ.دلایل عمده بروز تاخیرات و ناکامی ها در طول اجرای پروژه
جمعه 1 دی 1396 ساعت 09:14 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )

تاخیر در پروژه ها به دلیل پیچیدگی خاص آنها امری غیرقابل انکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که اغلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا با حدود بیش از ۵۰درصد افزایش زمان مواجه می شوند. همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اجرا اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود. بررسی علل تاخیر در پروژه های ساخت و اندیشیدن تدابیری در جهت کاهش آنها مسئله ای جدی است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

از طرف دیگر در بسیاری از پروژه ها تسریع در بهره برداری پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است و تاخیر در اتمام آن خسارات سنگینی به اهداف پروژه وارد می کند.

عوامل رایج در تاخیرات پروژه ها را می توان به دو دسته عوامل غیرقابل کنترل (غیرقابل برنامه ریزی) و قابل کنترل (قابل برنامه ریزی) (عوامل فنی) دسته بندی کرد و طبیعی است که شناخت عوامل فنی و قابل کنترل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در کشورهای مختلف بسته به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و… بعضی از دلایل تاخیرات از وزن و بروز بیشتر برخوردارند ولی خارج از این دسته بندی نمی باشند.

اکنون به بررسی هر کدام از این دلایل می پردازیم"

الف) عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی )

-عوامل طبیعی

حوادث قهریه (همچون سیل و زلزله )

آب و هوای نامناسب

صعب العبور بودن راه دسترسی به محل پروژه

آلاینده های محیطی

مشکلات زمین شناسی پیش بینی نشده

-عوامل سیاسی و اقتصادی

مسائل سیاسی

اعتصابات کارگری

مشکلات در صنعت یا اقتصاد کشور

تغییرات نظام بانکی و تضامین یا قوانین مربوطه

مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی

عدم وجود منابع قرضه مناسب

کمبود مصالح اصلی مانند سیمان و آرماتور در کشور

تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح

-عوامل اجتماعی و حقوقی

مشکلات اجتماعی

عدم انطباق ضوابط و آیین نامه ها با شرایط روز

معارضین (حقیقی و حقوقی)

تردد افراد و وسایل نقلیه از محل پروژه

ب) عوامل قابل کنترل (عوامل فنی): به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شود.

عوامل داخلی

-عوامل مرتبط با برآوردهای نیروی انسانی و زمان

عدم تناسب نفرساعت برآورد شده با مجموعه فعالیت های تخصیص داده شده به آنها

تخصیص ناکافی نیروی انسانی برای فعالیت ها

عدم تطابق کیفیت نیروی کار با آنچه در برآوردها پیش بینی شده

عدم بررسی میزان حجم کاری برای نفرات کلیدی بخش های مهندسی

-عوامل مرتبط با نارسایی سیستم های اطلاع رسانی بخش های مهندسی

میزان و کیفیت اطلاع رسانی از جانب مدیرپروژه و بخش کنترل پروژه به تیم های مهندسی

میزان آشنایی و اشراف کارشناسان به فرآیند تولید مدارک و انتقال اطلاعات به بخش ها

نحوه ارتباطات موثر بین مهندسان پروژه با بخش های مهندسی

رعایت و توجه به توالی تولید مدارک و انجام فعالیت ها

-عوامل مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

نحوه و مکانیزم توزیع نیروی انسانی در مقاطع زمانی مختلف پروژه ها

کمبود پرسنل متخصص در بخش های مهندسی

توان شرکت در جذب و حفظ نیروهای فعال و باتجربه

سیستم پرداخت پاداش در پروژه ها

سیستم تعیین حقوق و مزایا و سایر امکانات دیگر

-عوامل مرتبط با خطا و اشتباهات پرسنلی

تغییر در نفرات کلیدی پروژه

میزان دوباره کاری ها(Rework) توسط پرسنل بخش ها به دلایلی چون عدم دقت کارشناسان سایر بخش ها

عدم تناسب مسئولیت ها و توانایی های افراد با موقعیت های شغلی واگذار شده به آنان

استفاده از نیروهای کم سابقه در موقعیت های حساس پروژه

آشنایی کم کارشناسان یا بی دقتی آنان نسبت به تولید مدارک و انتقال اطلاعات به عوامل دخیل در پروژه

عدم وجود روحیه اقتصادی و احساس وظیفه در پرسنل

عدم هماهنگی کافی بین پرسنل ستادی و عمالیاتی

-عوامل مرتبط با مدیریت شرکت

عملکرد و تصمیم گیری مدیران پروژه و مدیران بخش ها در راستای اقدامت پشگیرانه

میزان ارائه خط مشی مناسب و پیوسته به بخش های مهندسی و کنترل پروژه از جانب بخش ها

تغییر مکرر مدیر کارگاه

عدم استفاده از روش اجرا و کنترل پروژه مناسب

-عوامل خارجی

عوامل مرتبط با کارفرمایان

تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییرات

تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع

کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی

تغییر شرایط کارگاهی از جانب کارفرما

تاخیر در تامین مصالح و ماشین آلات مورد تعهد

تاخیر در آزادسازی و رفع معارض

عدم حضور نماینده

عدم توجه به نظرات کارشناسی مشاور

تاخیردرپرداخت پیش پرداخت

-عوامل مرتبط با مشاوران

تاخیر در ابلاغ نقشه ها

تغییرات مکرر نقشه ها

تاخیر در تایید صورتجلسات

تاخیر در تایید صورت وضعیت ها

عدم تایید به موقع پرداخت حق و حقوق پیمانکار

عدم وجود مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب و واقعی نبودن پیش بینی احجام پروژه

غیر فنی بودن دستگاه نظارت

تاخیر در ابلاغ دستور کارها

-عوامل مرتبط با سازندگان
علل شکست پروژه‌ها
چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت 01:20 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
علل شکست پروژه‌ها
چرا پروژه‌ها موفق نمی‌شوند؟

شکست در پروژه یا نرسیدن به اهداف پروژه می‌تواند علل مختلفی داشته باشد که ممکن است از پروژه‌ای به پروژه‌ی دیگر متفاوت باشد. با این وجود در این مقاله قصد داریم برخی از عمده علل شکست پروژه‌ها را مرور کنیم:
علل شکست پروژه‌ها در فاز مطالعات اولیه، آغاز و برنامه‌ریزی:

• عدم دقت در امکان سنجی (طرح توجیهی پروژه)
• اهداف نامشخص یا متضاد در پروژه
• عدم تعیین مدیر پروژه مناسب
• عدم اعطای اختیارات مناسب به مدیر پروژه
• عدم تشریح وظایف مناسب مدیر پروژه
• عدم وجود روال‌ها و دستورالعمل‌های مناسب و مصوب
• عدم انتخاب مناسب پیمانکاران پروژه
• عدم دقت در تعیین ذی‌نفعان و نیازها، خواسته ها، انتظارات و تاثیر آن‌ها
• عدم وجود سیستم هماهنگی و ارتباطات مناسب بین ذی‌نفعان پروژه از جمله تیم و پیمانکاران پروژه
• عدم وجود منشور پروژه مناسب و مصوب
• عدم مشارکت تیم پروژه در تهیه برنامه پروژه
• عدم تعریف مناسب منشور رفتاری در پروژه
• عدم تدوین سیستم تشویق و پاداش مناسب
• عدم دقت در تعیین الزامات پروژه
• عدم دقت در تعریف محدوده پروژه
• عدم دقت در تعیین محدودیت‌ها و فرضیات پروژه
• عدم دقت در تدوین ساختار شکست و خروجی‌های پروژه
• عدم دقت در تدوین لیست فعالیت‌ها و شبکه پروژه
• عدم دقت در تخمین مدت زمان اجرای فعالیت‌ها
• عدم دقت در تخمین منابع مورد نیاز فعالیت‌ها
• عدم دقت در شناسایی، تحلیل و تعیین استراتژی واکنش به ریسک‌های پروژه
• عدم دقت در تخمین هزینه اجرای فعالیت‌ها و مراحل پروژه
• عدم لحاظ نمودن تقویم‌های کاری
• عدم برنامه ریزی مناسب کیفی
• در نظر نگرفتن محدودیت های زمانی
• وجود محدودیت‌های زمانی غیر‌منطقی
• در نظر نگرفتن محدودیت های منابع
• در نظر نگرفتن نیازمندی های قانونی مانند مجوزهای زیست محیطی و …
• در نظر نگرفتن شرایط سیاسی مانند تحریم و …
• در نظر نگرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مانند انتظارات مردم ، معارضات و …
• در نظر نگرفتن شرایط اقتصادی مانند تورم ها، محدودیت های سرمایه‌گذاری، ارزی و …
علل شکست پروژه‌ها

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


علل شکست در فاز اجرا:

• عدم حمایت مدیر پروژه و سازمان از پروژه به خصوص تیم مدیریت پروژه
• عدم پذیرش برنامه و گزارشات پروژه توسط تیم اجرایی
• عدم اجرای سیستم هماهنگی و ارتباطات مناسب بین ذی‌نفعان پروژه از جمله تیم و پیمانکاران پروژه
• عدم انتخاب تیم مناسب اجرایی
• عدم آموزش مناسب تیم پروژه
• عدم تیم‌سازی مناسب در پروژه
• عدم رفع مناسب تعارضات بین ذی‌نفعان
• عدم رهبری مناسب
• عدم مدیریت مناسب استرس در بین تیم پروژه
• عدم اجرای فرایندها بر اساس روال‌ها و دستورالعمل‌های مصوب
• عدم تامین مالی مناسب پروژه
• عدم تامین نرم افزارها و سخت افزارهای لازم
• بروز ریسک‌های پیش بینی نشده مانند آتش سوزی، زلزله و …
• تغییرات در الزامات پروژه
• تغییرات کنترل نشده در محدوده پروژه
علل شکست پروژه‌ها در فاز اجرا

علل شکست پروژه‌ها در فاز کنترل و اختتامی:

• عدم وجود گزارشات موثر و یکپارچه
• عدم ثبت به روز و دقیق وضعیت جاری پروژه
• عدم مقایسه مناسب وضعیت جاری با وضعیت انتظاری (برنامه اولیه)
• عدم ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع انحراف بین اجرا و برنامه
• عدم وجود سیستم کنترل کیفیت مناسب
• عدم تحویل گیری مناسب اقلام قابل تحویل از پیمانکاران
• عدم ثبت مناسب دروس آموخته فازها و قراردادهای پروژه
علل شکست پروژه‌ها در کنترلعلل شکست پروژه‌ها
چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت 01:20 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
علل شکست پروژه‌ها
چرا پروژه‌ها موفق نمی‌شوند؟

شکست در پروژه یا نرسیدن به اهداف پروژه می‌تواند علل مختلفی داشته باشد که ممکن است از پروژه‌ای به پروژه‌ی دیگر متفاوت باشد. با این وجود در این مقاله قصد داریم برخی از عمده علل شکست پروژه‌ها را مرور کنیم:
علل شکست پروژه‌ها در فاز مطالعات اولیه، آغاز و برنامه‌ریزی:

• عدم دقت در امکان سنجی (طرح توجیهی پروژه)
• اهداف نامشخص یا متضاد در پروژه
• عدم تعیین مدیر پروژه مناسب
• عدم اعطای اختیارات مناسب به مدیر پروژه
• عدم تشریح وظایف مناسب مدیر پروژه
• عدم وجود روال‌ها و دستورالعمل‌های مناسب و مصوب
• عدم انتخاب مناسب پیمانکاران پروژه
• عدم دقت در تعیین ذی‌نفعان و نیازها، خواسته ها، انتظارات و تاثیر آن‌ها
• عدم وجود سیستم هماهنگی و ارتباطات مناسب بین ذی‌نفعان پروژه از جمله تیم و پیمانکاران پروژه
• عدم وجود منشور پروژه مناسب و مصوب
• عدم مشارکت تیم پروژه در تهیه برنامه پروژه
• عدم تعریف مناسب منشور رفتاری در پروژه
• عدم تدوین سیستم تشویق و پاداش مناسب
• عدم دقت در تعیین الزامات پروژه
• عدم دقت در تعریف محدوده پروژه
• عدم دقت در تعیین محدودیت‌ها و فرضیات پروژه
• عدم دقت در تدوین ساختار شکست و خروجی‌های پروژه
• عدم دقت در تدوین لیست فعالیت‌ها و شبکه پروژه
• عدم دقت در تخمین مدت زمان اجرای فعالیت‌ها
• عدم دقت در تخمین منابع مورد نیاز فعالیت‌ها
• عدم دقت در شناسایی، تحلیل و تعیین استراتژی واکنش به ریسک‌های پروژه
• عدم دقت در تخمین هزینه اجرای فعالیت‌ها و مراحل پروژه
• عدم لحاظ نمودن تقویم‌های کاری
• عدم برنامه ریزی مناسب کیفی
• در نظر نگرفتن محدودیت های زمانی
• وجود محدودیت‌های زمانی غیر‌منطقی
• در نظر نگرفتن محدودیت های منابع
• در نظر نگرفتن نیازمندی های قانونی مانند مجوزهای زیست محیطی و …
• در نظر نگرفتن شرایط سیاسی مانند تحریم و …
• در نظر نگرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مانند انتظارات مردم ، معارضات و …
• در نظر نگرفتن شرایط اقتصادی مانند تورم ها، محدودیت های سرمایه‌گذاری، ارزی و …
علل شکست پروژه‌ها

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


علل شکست در فاز اجرا:

• عدم حمایت مدیر پروژه و سازمان از پروژه به خصوص تیم مدیریت پروژه
• عدم پذیرش برنامه و گزارشات پروژه توسط تیم اجرایی
• عدم اجرای سیستم هماهنگی و ارتباطات مناسب بین ذی‌نفعان پروژه از جمله تیم و پیمانکاران پروژه
• عدم انتخاب تیم مناسب اجرایی
• عدم آموزش مناسب تیم پروژه
• عدم تیم‌سازی مناسب در پروژه
• عدم رفع مناسب تعارضات بین ذی‌نفعان
• عدم رهبری مناسب
• عدم مدیریت مناسب استرس در بین تیم پروژه
• عدم اجرای فرایندها بر اساس روال‌ها و دستورالعمل‌های مصوب
• عدم تامین مالی مناسب پروژه
• عدم تامین نرم افزارها و سخت افزارهای لازم
• بروز ریسک‌های پیش بینی نشده مانند آتش سوزی، زلزله و …
• تغییرات در الزامات پروژه
• تغییرات کنترل نشده در محدوده پروژه
علل شکست پروژه‌ها در فاز اجرا

علل شکست پروژه‌ها در فاز کنترل و اختتامی:

• عدم وجود گزارشات موثر و یکپارچه
• عدم ثبت به روز و دقیق وضعیت جاری پروژه
• عدم مقایسه مناسب وضعیت جاری با وضعیت انتظاری (برنامه اولیه)
• عدم ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع انحراف بین اجرا و برنامه
• عدم وجود سیستم کنترل کیفیت مناسب
• عدم تحویل گیری مناسب اقلام قابل تحویل از پیمانکاران
• عدم ثبت مناسب دروس آموخته فازها و قراردادهای پروژه
علل شکست پروژه‌ها در کنترلعلل شکست پروژه‌ها
چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت 01:20 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
علل شکست پروژه‌ها
چرا پروژه‌ها موفق نمی‌شوند؟

شکست در پروژه یا نرسیدن به اهداف پروژه می‌تواند علل مختلفی داشته باشد که ممکن است از پروژه‌ای به پروژه‌ی دیگر متفاوت باشد. با این وجود در این مقاله قصد داریم برخی از عمده علل شکست پروژه‌ها را مرور کنیم:
علل شکست پروژه‌ها در فاز مطالعات اولیه، آغاز و برنامه‌ریزی:

• عدم دقت در امکان سنجی (طرح توجیهی پروژه)
• اهداف نامشخص یا متضاد در پروژه
• عدم تعیین مدیر پروژه مناسب
• عدم اعطای اختیارات مناسب به مدیر پروژه
• عدم تشریح وظایف مناسب مدیر پروژه
• عدم وجود روال‌ها و دستورالعمل‌های مناسب و مصوب
• عدم انتخاب مناسب پیمانکاران پروژه
• عدم دقت در تعیین ذی‌نفعان و نیازها، خواسته ها، انتظارات و تاثیر آن‌ها
• عدم وجود سیستم هماهنگی و ارتباطات مناسب بین ذی‌نفعان پروژه از جمله تیم و پیمانکاران پروژه
• عدم وجود منشور پروژه مناسب و مصوب
• عدم مشارکت تیم پروژه در تهیه برنامه پروژه
• عدم تعریف مناسب منشور رفتاری در پروژه
• عدم تدوین سیستم تشویق و پاداش مناسب
• عدم دقت در تعیین الزامات پروژه
• عدم دقت در تعریف محدوده پروژه
• عدم دقت در تعیین محدودیت‌ها و فرضیات پروژه
• عدم دقت در تدوین ساختار شکست و خروجی‌های پروژه
• عدم دقت در تدوین لیست فعالیت‌ها و شبکه پروژه
• عدم دقت در تخمین مدت زمان اجرای فعالیت‌ها
• عدم دقت در تخمین منابع مورد نیاز فعالیت‌ها
• عدم دقت در شناسایی، تحلیل و تعیین استراتژی واکنش به ریسک‌های پروژه
• عدم دقت در تخمین هزینه اجرای فعالیت‌ها و مراحل پروژه
• عدم لحاظ نمودن تقویم‌های کاری
• عدم برنامه ریزی مناسب کیفی
• در نظر نگرفتن محدودیت های زمانی
• وجود محدودیت‌های زمانی غیر‌منطقی
• در نظر نگرفتن محدودیت های منابع
• در نظر نگرفتن نیازمندی های قانونی مانند مجوزهای زیست محیطی و …
• در نظر نگرفتن شرایط سیاسی مانند تحریم و …
• در نظر نگرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مانند انتظارات مردم ، معارضات و …
• در نظر نگرفتن شرایط اقتصادی مانند تورم ها، محدودیت های سرمایه‌گذاری، ارزی و …
علل شکست پروژه‌ها

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


علل شکست در فاز اجرا:

• عدم حمایت مدیر پروژه و سازمان از پروژه به خصوص تیم مدیریت پروژه
• عدم پذیرش برنامه و گزارشات پروژه توسط تیم اجرایی
• عدم اجرای سیستم هماهنگی و ارتباطات مناسب بین ذی‌نفعان پروژه از جمله تیم و پیمانکاران پروژه
• عدم انتخاب تیم مناسب اجرایی
• عدم آموزش مناسب تیم پروژه
• عدم تیم‌سازی مناسب در پروژه
• عدم رفع مناسب تعارضات بین ذی‌نفعان
• عدم رهبری مناسب
• عدم مدیریت مناسب استرس در بین تیم پروژه
• عدم اجرای فرایندها بر اساس روال‌ها و دستورالعمل‌های مصوب
• عدم تامین مالی مناسب پروژه
• عدم تامین نرم افزارها و سخت افزارهای لازم
• بروز ریسک‌های پیش بینی نشده مانند آتش سوزی، زلزله و …
• تغییرات در الزامات پروژه
• تغییرات کنترل نشده در محدوده پروژه
علل شکست پروژه‌ها در فاز اجرا

علل شکست پروژه‌ها در فاز کنترل و اختتامی:

• عدم وجود گزارشات موثر و یکپارچه
• عدم ثبت به روز و دقیق وضعیت جاری پروژه
• عدم مقایسه مناسب وضعیت جاری با وضعیت انتظاری (برنامه اولیه)
• عدم ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع انحراف بین اجرا و برنامه
• عدم وجود سیستم کنترل کیفیت مناسب
• عدم تحویل گیری مناسب اقلام قابل تحویل از پیمانکاران
• عدم ثبت مناسب دروس آموخته فازها و قراردادهای پروژه
علل شکست پروژه‌ها در کنترل

مرتبط با:
 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic