زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﮐﺲ زده ﺑﺎﺷﺪ.
دوشنبه 7 بهمن 1398 ساعت 09:19 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ رﺳﺪ و ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻏﺎز ﺷــﻮد، ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ، ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺮﻓﻰ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﭘِﺮﺳﻰ در ﺳﺎل  2001ﺑﻪ ﻣﻦ زد، ﻣﻰ اﻧﺪازد. ﻣﺎ در ﺳــﯿﺎﺗﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣــﻰ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻠﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻰ روﺑﺮو ﺷــﺪه ﺑﻮدﯾﻢ. ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ واﮐﺲ زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر او دﯾﺪم و در ﻣﻮرد آن از او ﺳﺆال ﮐﺮدم. او ﮔﻔﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﭼﯿﺰﻫﺎى زﯾﺎدى وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳــﺘﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺬرى در ﻣﻮرد واﮐﺲ ﻧﺰدن ﮐﻔﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧــﺪارد. از آن روز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴــﻰ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎرى درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮑﻰ ﺑﮑﻨﻢ، ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎى او ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﻢ.
ﻣــﻦ در ﺟﺎﯾــﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳــﺖ آﻣﺪه، ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷــﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﺟﺮا ﺷــﺪه در ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳــﺖ. ﮔــﺰارش ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﻫﺎى ﻣﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﺎ در ﻫــﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪى ﺑﺸــﻮد. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺳــﻌﻰ ﺧﻮد را ﻣــﻰ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ.
 ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ" و ﻣﺘﺸـﮑﺮم". ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺪرداﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ورى ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﮐﺎر را ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﺪ و ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤــﻮاره ﻣﻄﻤﺌــﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ از زﻣــﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧــﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪى ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ روزﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺳــﭙﺮى ﺷــﻮد. ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﻫﻤﻮاره اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮐﻔـﺶ ﻫﺎﯾﺘـﺎن را واﮐﺲ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻮارد اﺳﺎﺳــﻰ اى ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷــﻤﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳــﺮ وﻗﺖ ﺑﻮدن، ﺑﺮرﺳــﻰ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ارﺳــﺎل آﻧﻬﺎ، و ﺗﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳــﻤﻌﻰ و ﺑﺼﺮى ﻗﺒﻞ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺰرگ. و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن را واﮐﺲ بزنید.10 درس مهم در كسب و كار كه اكثر مردم دیر آنها را مى آموزند
چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 06:11 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
10 درس مهم در كسب و كار كه اكثر مردم دیر آنها را مى آموزند
 در شغلى كه از آن متنفرید، نمانید.
 مراقب سلامتى خود باشید.
 خوب گوش كنید. این امر مى تواند تا حد زیادى مشكلات  را حل كند، خلاقیت بیافریند، بینش ببخشد، و به دیگران نشان دهد كه شما اهمیت مى دهید.
 طرد شدن و شكست، شما را قوى تر خواهد ساخت.

 اجازه ندهید پول یا عنوان شغلى شما، معرف شما باشد.
 اطراف خود را پر كنید از كسانى كه به شما انگیزه مى دهند و شما را وادار به رشد مى كنند.
 اوقات بیشترى را خارج از دفتر و در كنار خانواده خودصرف كنید.
 نگرانى، مشكلى را حل نمى كند.
 هرگز آموختن را متوقف نكنید و هرگز از رشد بازنایستید.
 خوشبختى در همین لحظه كنونى است.رویارویى سازمان هاى بزرگ با استارتاپ ها
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 02:32 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
این روزها سازمان هاى بزرگ كشور با مشاهده كسب وكارهاى نوپایى كه به سرعت رشد مى كنند و عملكردى در حد و اندازه سازمان هاى بالغ یا بهتر از آنها مى یابند، در این چالش فكرى قرار مى گیرند كه چه باید كرد؟ برخى نسبت به  این پدیده بى تفاوتند و اساساً آنرا چالشى براى سازمان خود نمى دانند و برخى با حسرت بسیار به آن نگاه مى كنند و مى كوشند تا از این روند بى بهره نمانند. معمولاً این سازمان ها یكى یا تركیبى از راه هاى زیر را انتخاب كرده اند:  واگذارى مسئولیت راه اندازى یك یا چند استارتاپ به یكى از واحدهاى فعلى سازمان  ایجاد واحدى جدید در سازمان با مسئولیت شكل دهى یك یا چند استارتاپ  ایجاد سازمانى جدید با مأموریت راه اندازى استارتاپ   ایجاد یا مشاركت در راه اندازى شتاب دهنده  سفارش ایجاد كسب وكار به سایر فعالان این عرصه  خرید كسب وكارهاى نوپا / جذب تیم ها  ایجاد یا مشاركت در راه اندازى VC اینكه كدام راه حل در چه سازمانى پاسخ مى دهد، به مجموعه اى از عوامل متعدد بستگى  دارد. اما توجه به نكات زیر قبل از ورود به این عرصه براى موفقیت ضرورى است:  این سازمان ها در تجربه هاى قبلى خود عادت نداشته اند در ایده هایى سرمایه گذارى كنند كه ممكن است نتیجه صفر و یك داشته باشد. وقتى با مدیران این سازمان ها درباره احتمال بسیار بالاى شكست در این عرصه گفتگو مى شود، ابتدا برایشان باور پذیر نیست  و ممكن است پیش خود بگویند دلایل شكست در این عرصه، نه به خاطر ذات كسب وكارهاى نوپا، بلكه به خاطر خامى و ناپختگى جوانان كار نابلد بوده و آنها به سبب تجربه بالایشان قطعاً به نتایج به مراتب بهترى دست خواهند یافت. اگر چه ممكن است اشاره آنها به بى تجربگى تیم هاى جوان درست باشد اما به رهایى این تیم ها از قید و بندهاى جارى در مرزهاى سازمانى و خارج سازمانى توجهى ندارند. آمارها نشانگر آن نیست كه سازمان هاى بزرگ نتایج بهترى در راه اندازى كسب وكارهاى نوپا داشته باشند.
  چالاكى و چابكى، لازمه موفقیت كسب و كارهاى نوپاست. در چرخه حیات كسب وكارهاى نوپا بسیارى از موضوعات از پیش اندیشیده شده در مواجهه با واقعیت هاى بازار و نیازهاى مشترى تغییر مى یابد، از محصول گرفته تا مدل كسب وكار. یكى از ویژگى هاى سازمان هاى بزرگ، داشتن بوروكراسى دست و پاگیرى است كه براى اداره این سازمان ها ضرورى است. اما همین قواعد زمانبر، پابندى براى كسب وكارهاى نوپا است تا آنها را از غافله رقابت بازدارد.  سازمان هاى بزرگ، صاحب فرهنگ سازمانى خاص خود هستند. هیچ واحدى یاراى تغییر قواعد و فرهنگ سازمانى را در سازمان هاى بزرگ ندارد. تیم هاى كسب وكار نوپایى كه در سازمان هاى بزرگ شكل مى گیرند به سرعت تحت تأثیر این فرهنگ و قواعد قرار مى گیرند.   برخى از مدل هاى كسب و كارهاى  وپا تاكنون در كشور تجربه نشده و قوانین مرتبط با انها تدوین نگردیده است. شركت هاى بزرگ همواره در برخورد با این شرایط جانب احتیاط را رعایت مى كنند، چرا كه ممكن  است با ورود به این عرصه، اعتبار مدیران یا سازمان را در معرض خطر قرار دهند.  مدیران در مواجهه با پدیده هاى مختلف، بر اساس تجارب قبلى و آموخته هایشان، بر مبناى مدل هاى ذهنى خود عمل مى كنند. در بسیارى از مواقع آنها نمى توانند در رفتارى كه با كسب وكارهاى نوپا دارند، از این چهارچوب هاى ذهنى خارج شوند. با توجه به موارد فوق به نظر مى رسد اگر چه دغدغه سازمان هاى بزرگ در ضرورت ورود به این عرصه قابل توجه است، اما انتخاب راه حل هایى كه محور آن بهره مندى از ظرفیت هاى ادارى سازمان فعلیشان باشد، احتمالاً چندان پیروزمندانه نیست. این سازمان ها باید با توجه به چند معیار زیر راه حل مناسب خود را انتخاب نمایند:  میزان سرمایه اى كه به این موضوع اختصاص مى دهند  میزان ریسكى كه مى توانند بپذیرند  بازارهایى كه به قواعد آن تسلط دارند  فرصت هاى كسب و كارى كه احتمالا مرتبط با كسب وكارهاى فعلى آنهاست (منبع: خبرنامه گروه پژوهشى صنعتى آریانا، با ویرایش)ﻣﻦ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ
یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 09:36 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر دو، ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرش ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﺟﺮاﻟﺪ ﮐﯿﻦ درﺑﺎره اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺠﺎرت ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: آﻗﺎ ﺑﺎﻻﺳــﺮ ﺧﻮد ﺑﻮدن ﺧﻮب اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻒ روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ در روز دوازده ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ".
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎﺳــﺒﺎن و ﺗﺎﺟﺮان ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی ﮐﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾــﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎر، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺷــﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮد، ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
اﮔــﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳــﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ؟
ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام، آﻧﻬﺎ را ﺧﯿﻠﯽ زود از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻢ؟
ﻣﯽ داﻧﻢ درﺳــﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ، اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻤﺎم روزم را ﺧﺮاب ﮐﺮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟
ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎرم را ﺑﺴــﯿﺎر ﺧــﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﻢ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺪارم. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ؟
دﺳــﺘﻪ ای از اﻓﺮاد وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از آب در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزم؟
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ زﻧﻢ، اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. آﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ)آیا نحوه لباس پوشیدن شما کسب و کارتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟
پنجشنبه 21 بهمن 1395 ساعت 12:40 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
آیا نحوه لباس پوشیدن شما کسب و کارتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

Jeff Haden، نویسنده، سخنران و ویراستار، در یکی از مقالات خود در LinkedIn می نویسد:
سال ها قبل در یکی از کارگاه های یک کارخانه تولیدی کار می کردم. یک روز که مدیر بخش به آنجا آمده بود، در مورد سابقه کار، تحصیلات و آرمان های حرفه ای من از من سؤال کرد.
پاسخ دادم: "می خواهم یک سرپرست بشوم و پس از آن، مایلم روزی شغل شما را داشته باشم".
او لبخندی زد و گفت: "خوب است ...". سپس در حالی که به چشمان من نگاه می کرد، گفت: "اما اگر واقعاً این چیزی است که می خواهی، ابتدا باید شروع کنی به اینکه متمایز به نظر برسی".
با آنکه می دانستم او چه می گوید، پرسیدم: "منظورتان چیست؟".
او گفت: "به اطرافت نگاه کن؛ سرپرستان چگونه لباس پوشیده اند؟ موهایشان چگونه است؟ چگونه رفتار می کنند؟ تا زمانی که دیگران واقعاً تو را شبیه یک سرپرست نبینند، هیچکس به تو به عنوان یک سرپرست نخواهد اندیشید- و در حال حاضر تو هیچ شباهتی به یک سرپرست نداری".
حق با او بود. من یک شلوار جین موش خورده که دو تا سوراخ هم داشت، پوشیده بودم. (چرا نباید می پوشیدم؟ تمام روز با روغن و گریس سر و کار داشتم.) یک تی شرت پاره پوشیده بودم. (چرا نباید می پوشیدم؟ وسط تابستان بود و هوای آنجا درست تهویه نمی شد.) موهای من هم خیلی بلند بود.
پرسیدم: "آیا نباید کیفیت کار من مهمتر از ظاهرم باشد؟".
او گفت: "در یک دنیای کامل، عملکرد تو تنها چیزی است که اهمیت دارد. اما ما در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. توصیه مرا بپذیر: اگر می خواهی به یک موقعیت خاص ارتقا پیدا کنی، ابتدا باید ظاهرت شبیه کسانی باشد که در آن موقعیت قرار دارند".
من سال ها به آن گفتگو اندیشیده ام. من معتقدم که ظاهر افراد و، حداقل تا حد زیادی رفتار آنها، هیچ ربطی به مهارت ها، استعدادها، و مناسب بودن آنها برای یک کار، ندارد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


با این حال، حق با او بود: دنیای ما کامل نیست. مردم در مورد ما بر اساس چیزهای بی ربط، مانند نحوه لباس پوشیدن، رفتار، قد، وزن، سن، جنسیت، قومیت، و هزاران ویژگی دیگر، پیش داوری می کنند که مطلقاً تأثیری بر عملکرد ما ندارد.
نظر شما چیست؟ 

 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات